Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11294
W sumie: 316441

News

News zdjęcie id 607

Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice

16.11.2016

Siedmiu osobom nadano w piątek, 11 listopada, tytuł „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Uchwałę w sprawie nadania honorowego tytułu podjętą przez radnych 26 października 2016 roku odczytał, podczas uroczystej sesji w Sieroszewicach, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak. Pamiątkowe statuetki i dyplomy uhonorowani odebrali z rąk wójta gminy Sieroszewice Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Pawła Siwaka.

Uhonorowane osoby to:

Jerzy Dera z Namysłaków. Do szkoły podstawowej chodził w Kaliszkowicach Ołobockich. Z powodu śmierci ojca, w wieku 15 lat, był zmuszony do podjęcia pracy w miejscowym gospodarstwie rolnym, aby wyżywić młodsze rodzeństwo. Od 1969 r. pracował jako traktorzysta, a od 1978 r. był kierownikiem fermy trzody chlewnej w Namysłakach. Obdarzony zaufaniem przez mieszkańców wsi wybrany został radnym gminy Sieroszewice pierwszej kadencji, ponadto przez kilka kadencji był w zarządzie Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rososzycy, a jej członkiem jest do chwili obecnej. W 1994 r. wybrany został sołtysem wsi Namysłaki. Od samego początku swej działalności starał się, aby poprawić warunki mieszkańców wsi: wnioskował o położenie dywanika asfaltowego na drodze Kolonia, w 2009 r. podjął starania z Nadleśnictwem Taczanów o wydzierżawienie terenu pod boisko sportowe, w porozumieniu z wójtem gminy Sieroszewice podjął starania o wydzierżawienie pomieszczeń po byłej stacji kolejowej w Namysłakach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i po długich staraniach w 2013 r. mieszkańcy wsi doczekali się własnej świetlicy, która służy wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, obecnie prowadzone są rozmowy, aby przejąć wszystkie  pomieszczenia po PKP na własność wsi. Mocno był zaangażowany w starania, aby położony został dywanik asfaltowy na drodze powiatowej z Namysłaków do Masanowa. W tym roku zakończono prace i obecnie  cała droga jest pokryta asfaltem. Pan Jerzy jest człowiekiem skromnym, a zarazem o wielkim sercu, który nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkiej krzywdy, zawsze chętny do pomocy. W pracy społecznej bardzo wspierała go żona Halina, która przejęła na siebie część obowiązków.

Jerzy Kasprzak z Rososzycy. Jest sołtysem wsi Rososzyca od 1988 r. i radnym gminy Sieroszewice od 1990 r. W latach 1994-2002  był członkiem Zarządu Gminy Sieroszewice. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia. Od 2010 r. jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Przez cały okres aktywnie uczestniczy w pracach Rady i komisjach. Jako sołtys i radny aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną. Dąży do poprawy warunków życia mieszkańców wsi, dba o bezpieczeństwo, estetykę oraz życie kulturalne. Opiekuje się salą wiejską w Rososzycy i dba o doposażenie i stan techniczny budynku oraz placu wokół sali. Z jego inicjatywy przeprowadzono we wsi wiele przedsięwzięć inwestycyjnych: rozbudowa szkoły podstawowej, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa placu zabaw, budowa wielu dróg i chodników, remont sali i utwardzenie placu wokół sali. Jest organizatorem wielu imprez środowiskowych, organizując dla mieszkańców zabawy karnawałowe, sylwester, dożynki parafialne. W 2004 r. był gospodarzem dożynek gminnych. Cieszy się dużym zaufaniem wśród mieszkańców wsi. Działalność w samorządzie traktuje odpowiedzialnie i sumiennie. Współpracuje z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, wspólnie podejmując działania na rzecz rozwoju wsi. Zaangażował się w działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice. Od 2011 r. jest członkiem tej organizacji. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej otrzymał w 2005 r. odznaczenie państwowe Srebrny Krzyż Zasługi. Z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Sieroszewicach w 2012 r., otrzymał statuetkę i medal za aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem. Został zwycięzcą ogłoszonego przez „Ziemię Kaliską”  plebiscytu Super Sołtys w Powiecie Ostrowskim w 2013 r.

Mirosława Kois z Rososzycy. Ma znaczące osiągnięcia w dziedzinie oświaty, kultury, ochronie zabytków i promowaniu gminy. Wyróżnia się w prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole, za co została nagrodzona w 2011 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Opracowała i wprowadziła w życie program zajęć regionalnych, w ramach których wraz z uczniami opublikowała „Słownik gwary Rososzycy”. Uczniowie przez nią przygotowywani zajmują czołowe lokaty w finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Była dwukrotnie organizatorem etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się w Szkole Podstawowej w Rososzycy. Ma też duże osiągnięcia w zakresie kultury. Od 25 lat prowadzi „Mały Teatr Bajek”, pisząc własne scenariusze. Grupa teatralna zajmuje czołowe miejsca w powiatowych przeglądach, w 2016 r. zdobyła tytuł Grand Prix. Organizuje lekcje muzealne i wycieczki turystyczno-krajoznawcze autokarowe i rowerowe ukazując młodzieży piękno kraju i regionu. Uczestniczyła w projekcie „Szkoła Dziedzictwa”. Jest inicjatorką wyjazdu dzieci do teatru. Współtworzyła wielkopolski quiz „U pana wojewody w ogródku” promując gminę Sieroszewice. Jest członkiem zespołu ds. historii w tym przedsięwzięciu. Działa w parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy. Organizuje dla dzieci i młodzieży rowerowe wycieczki na odpusty do Skalmierzyc i piesze pielgrzymki do Kotłowa.

Regina Kosicka z Rososzycy. Wspiera idee samorządową poprzez czynne organizowanie dożynek gminnych, parafialnych i wiejskich. Organizowała również Dzień Ziemniaka. Jest inicjatorem i uczestnikiem każdej imprezy organizowanej we wsi. Inicjuje we wsi budowę dróg i chodników. Zajmuje się kulturą i oświatą na wsi. W latach 1993-2002 wchodziła w skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rososzycy, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego tej rady. W młodym wieku zawsze uczestniczyła w przedstawieniach organizowanych przez  Straż Pożarną. Przez swoje występy na innych wsiach promowała Rososzycę i zarazem gminę Sieroszewice. Należy do Rady Parafialnej. Od 20 lat czynnie bierze udział w pracach Rady Sołeckiej prowadząc uproszczoną księgowość, protokółując zebrania. W ostatnich latach współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Poznaniu zs. w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzi księgowość rachunkowości rolnej dla gospodarstwa i przekazując dane do Unii Europejskiej. Jest producentem trzody chlewnej. Zawsze otwarta i chętna do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Z wielkim zaangażowaniem przyjmuje każdą powierzoną jej pracę. Cieszy się wśród mieszkańców wsi i rolników dobrą opinią. 

Czesław Lamczyk z Rososzycy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rososzycy uczęszczał do szkoły zawodowej w Ostrowie Wielkopolskim uzyskując w 1959 r. tytuł czeladnika ślusarstwa. W latach 1961-1963 odbywał służbę wojskową w Giżycku. W 1961 r. ukończył szkołę podoficerską i został kapralem oraz dowódcą czołgu. W trakcie służby wojskowej czynnie uprawiał sport – ciężary i gimnastykę. Był czołowym strzelcem dywizji. Uzyskał wiele wyróżnień i dyplomów. Zdobył mistrzostwo dywizji w sporcie w 1963 r., brązowy medal w Międzyrzeczach w mistrzostwach okręgu wojskowego. W 1965 r. brał udział w spartakiadzie LZS, gdzie zdobył czwarte miejsce. W 1967 r. został mistrzem ślusarskim. Od najmłodszych lat związany był z pracą zawodową. W 1973 r. zarejestrował Zakład Ślusarski w Rososzycy, którym kieruje do dnia dzisiejszego. W swojej pracy wychował wiele pokoleń fachowców. Wykształcił zawodowo 32 uczniów. W swojej działalności gospodarczej jest wykonawcą wielu inwestycji budowlanych na terenie powiatu i województwa. W swym dorobku ma inwestycje wykonane w kościołach, w małych i dużych zakładach pracy. Zawsze życzliwy i pozytywnie nastawiony do ludzi. Należy do Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Sieroszewice. Jest przykładem wykonywania zawodu z pasją.

Krzysztof Piwek z Nowych Kamienic. Firma PIWEK Centrum Obróbki Numerycznej jest firmą rodzinną, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 r. od produkcji ram do wózków dziecięcych. Początkowo siedziba firmy znajdowała się w Ostrowie Wielkopolskim w wynajmowanych halach produkcyjnych. Lepsza sytuacja finansowa pozwoliła na zakup nieruchomości w Rososzycy, dokąd w 2002 r. przeniesiono siedzibę firmy. Przełomowy okazał się 1999 r., w którym to został zmieniony główny profil działalności na obróbkę skrawaniem metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych. O szerokim zakresie działalności świadczy różnorodność branży klientów: od artykułów gospodarstwa domowego przez budowę maszyn, hydraulikę, ciągadła, górnictwo, gazownictwo po technikę liniową oraz motoryzację. Zakład PIWEK zaopatruje firmy z takich państw jak: Niemcy, Austria, Belgia, Szwajcaria, Finlandia, Dania, Szwecja, Włochy oraz Stany Zjednoczone. Wzrost zainteresowania usługami świadczonymi przez firmę pozwolił na zatrudnienie większej ilości pracowników, głównie mieszkańców gminy Sieroszewice. Obecnie w firnie zatrudnionych jest ok. 80 pracowników. Zakład pomaga pracownikom zdobywać wyższe wykształcenie, współpracuje z Politechniką Wrocławską oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Współpracując z Politechniką Wrocławską wykonano dla jej studentów najtrudniejsze części do bolidu RT-06, co pozwoliło im zająć wysokie miejsce na zawodach międzynarodowych „Formula Student”. Pan Krzysztof z dużym zaangażowaniem dba o rozwój oraz udoskonalenie swojej firmy. Obecnie firma jest w trakcie wdrażanie projektu „Ciągłego doskonalenia”. Wysoka jakość produktów w istotny sposób zależy od zastosowania najnowszych technologii. Bardzo ważne jest doskonalenie wszystkich procesów począwszy od otrzymania zamówienia, aż po jego realizację. Nadrzędnym celem projektu jest: usprawnienie procesów we wszystkich obszarach zakładu, zwiększenie produktywności, poprawa jakości wyrobów, terminowość dostaw, uproszczenie procesów, a także zmniejszenie zapasów. Projekt pozwala podnieść zadowolenie klientów oraz wzmocnić pozycję firmy na rynku. W tym roku rozpoczęto w zakładzie PIWEK wdrażanie systemu ERP. Jest to oprogramowanie polegające na zintegrowaniu wszystkich procesów zachodzących w firmie. Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) firma będzie mogła efektywniej wykorzystywać własne zasoby w celu zwiększenia przychodów. Dla firmy PIWEK ważne jest również wspieranie społecznej działalności gminy Sieroszewice, jak np. ufundowanie nagród dla szkoły, sponsorowanie zawodów wędkarskich  koła gminnego czy też wsparcie miejscowego Posterunku Policji. Wspomagamy również finansowo akcje charytatywne mieszkańców.

Krzysztof Portasiak z Ostrowa Wielkopolskiego. Interesuje się historią regionu, zwłaszcza organizacjami militarnymi. W 1995 r. wstąpił do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wielkopolskim. W 1997 r. podczas Walnego Zebrania KBS Ostrów Wielkopolski  została powierzona mu funkcja przewodniczącego Komisji Historii i Tradycji Brackiej. Odnalazł w Archiwum Państwowym w Poznaniu dokumenty przedwojennych Bractw Kurkowych Odolanów, Sieroszewice i Skalmierzyce. Informację tą przedstawił prezesowi Krystkowiakowi i zwrócił się z prośbą o umożliwienie i zgodę na reaktywowanie bractwa w Sieroszewicach. 3 kwietnia 2000 r. za zgodą wójta Czesława Berkowskiego reaktywowano KBS Sieroszewice, którego prezesem został Pan Krzysztof i funkcje tę pełni do chwili obecnej. Jest to 5 kadencja. W 2001 r. odnalazł dziewiczy sztandar bractwa sieroszewskiego, którego uratował przed dewastacją. Przekazanie sztandaru nastąpiło w 2002 r. w Bilczewie. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Sieroszewice kierowane przez prezesa Krzysztofa Portasiaka dokonało i wniosło do historii Gminy Sieroszewice, m.in.: ufundowanie pamiątkowej tablicy bohatera września 1939 r. brata kurkowego Władysława Karolewskiego, kierownika Szkoły Podstawowej w Rososzycy w latach 1925-1939, która zamontowana została na budynku szkoły; ufundowanie pamiątkowej tablicy 1050-lecia Chrztu Polski przy współudziale finansowym wójta Czesława Berkowskiego znajdującej się w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, której 10 kwietnia 2016 r. poświęcenia dokonał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun; przeprowadzenie spotkania opłatkowego Kurkowych Bractw Strzeleckich Diecezji Kaliskiej z biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą 6 stycznia 2011r.; ufundowanie nowego sztandar dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice w 2013 r.; przy ścisłej współpracy pana Krzysztofa i zebranych materiałów została wydana przez wójta Czesława Berkowskiego książka „Z kart Historii – Kurkowe Bractwo Strzeleckie 1925–2012”; przy dużym zaangażowaniu prezes Krzysztof załatwił odtworzenie insygni królewskich; w 2005 r. prezes wprowadził KBS Sieroszewice do struktur Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – przyjęcie odbyło się na Jasnej Górze w Częstochowie. Marzeniem pana Krzysztofa jest wydanie drugiej części książki „Z Kart Historii” poszerzonej o wiedzę historyczną zebraną w ciągu lat oraz ufundowanie płaskorzeźby z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II pt. „Papież w objęciach Matki Bożej”. Brat Krzysztof należy do wielu organizacji. Są to: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie”, Związek Zawodowy Górników w Polsce (1967-1972), Stowarzyszenie Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi - Południowa Wielkopolska (prezes), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  Wysocko Wielkie (prezes). Za swoje zasługi został odznaczony wieloma medalami. Są to m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia, Zasłużony dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych, Odznaki Honorowe Zasłużony dla Pożarnictwa (brązowa, srebrna i złota), Medal Francuski Światowej Organizacji Krwiodawstwa FIODS – CHEMINOTS de LAMBERSART, Medal 100-lecia lat Harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej 1912–2012, Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.