Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 114

IX Sesja Rady Gminy Sieroszewice

24.07.2015

Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Grażyna Anioł i Malwina Celmer obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice, sołtysi oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice Teresa Lemiesz odczytała odpowiedzi na interpelacje radnych Anatola Piaskowskiego i Bartosza Kubicy dotyczące: poprawy infrastruktury na boisku Orlik w Wielowsi, spotkania Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Rososzycy, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski”. 

Podczas piątkowej sesji podjęto kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Wójt Czesław Berkowski poinformował, że zwiększone zostaną środki na zadania inwestycyjne, m.in.: budowę chodników w Kani i Bibiankach, remont boiska Orlik w Wielowsi, remont dachu na sali wiejskiej w Rososzycy, remont Pomnika Pamięci Narodowej w Westrzy, modernizację budynków sal wiejskich w Parczewie i Psarach, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy, zakup mebli do sali narad w Urzędzie Gminy, zakup parasoli, stołów i ławek na imprezy organizowane na terenie gminy Sieroszewice. Ponadto na wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej Parczewa zmienione zostało zadanie w Funduszu Sołeckim na 2015 rok na wykonanie siłowni zewnętrznej przy sali w Parczewie. Wprowadzono także dotację na pomoc finansową dla powiatu na budowę drogi w Bibiankach. 

Pozostałe uchwały dotyczyły: objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice, powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2016-2019. 

W wolnych głosach i wnioskach radny Jerzy Kasprzak pytał o organizację tegorocznych dożynek gminnych. Radna Bernadeta Biała poinformowała, że dożynki gminne odbędą się 13 września w Strzyżewie. Podziękowała także wójtowi Czesławowi Berkowskiemu, zastępcy wójta Mirosławie Busza, skarbnik Teresie Grzeszczyk, pracownikom Urzędu Gminy i wielu osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie obchodów z okazji 720-lecia wsi Strzyżew. Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak zaprosił radnych i sołtysów na seminarium organizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Sieroszewice, które odbędzie się 24 lipca o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Z kolei sołtys Sieroszewic Tadeusz Łapiński wyraził radość, że zakupione zostaną stoły i ławki na imprezy gminne.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.